زمینه های فعالیت

خرید، فروش و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی حفاری و انرژی/ ترخیص کالاهای مرتبط در گمرکات داخلی/ سرمایه گذاری و مشارکت و خرید سهام شرکتها در داخل و خارج از کشور/ شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی و تعاونی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی یا برگزاری آنها و انجام هر گونه عملیاتی که در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت باشد.

 

ACT1 ACT2